Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý obsahuje látky alebo zmesi látok, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie, ak nie sú správne skladované, manipulované alebo zneškodnené. Tieto látky môžu byť toxické, korozívne, horľavé, výbušné alebo infekčné a ich nesprávne zneškodňovanie môže mať vážne následky na životné prostredie a zdravie ľudí.

Medzi nebezpečný odpad patrí napríklad:

  • chemické látky ako napríklad pesticídy, farby, topidlá a rozpúšťadlá,
  • kyseliny a zásady,
  • znečistená pôda a odpadné vody z priemyslu,
  • batérie a akumulátory,
  • elektronický odpad ako napríklad počítače, monitory a mobilné telefóny,
  • lieky a chemikálie používané v zdravotníctve,
  • kontaminované textilné, papierové a plastové materiály.
  • Správne zneškodňovanie nebezpečného odpadu je kľúčové pre ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Odpad by sa mal zbierať, skladovať a transportovať v špeciálnych kontajneroch a následne správne zneškodňovať. To zvyčajne zahŕňa recykláciu, neutralizáciu, spaľovanie alebo uskladnenie na špeciálne navrhnutých skládkach.

Okrem toho existujú špeciálne predpisy a nariadenia týkajúce sa nakladania s nebezpečným odpadom, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziko nebezpečného vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí. Tieto predpisy a nariadenia zvyčajne určujú povinnosti výrobcov, distribútorov a používateľov nebezpečných látok a odpadov a sú monitorované a kontrolované príslušnými orgánmi.

Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad